Science fiction

POZVÁNKA:Comics Salón 2014 a IstroCON/ParCON 2014

Sarden.cz - 11. Září 2014 - 23:00
Tagy: AkcePozvánkaIstroconParconComics Salón

Hlavné mesto Slovenskej republiky sa v dňoch 19. až 21. septembra opäť zmení na nepoznanie – do ulíc vyrazia fanúšikovia komiksu, anime, počítačových hier a japonskej kultúry prezlečení za svojich obľúbených hrdinov, aby sa v bratislavskom Istropolise stretli na festivaloch Comics Salón 2014 IstroCON/ParCON 2014. Pridajte sa k nim a príďte sa aj vy pozrieť na najväčší stredoeurópsky festival venovaný komiksu, ani­me, ja­pon­skej kul­tú­re a všet­kým ele­men­tom dob­rej zá­ba­vy.

Pre návštevníkov festivalov si organizátori aj tento rok pripravili tri dni nabité zábavou. „Už každoročne je naším najväčším ťahákom kostýmová súťaž Cosplay, do ktorej sa nám každoročne hlásia desiatky nadšencov. Veľkým lákadlom pre česko-slovenský fandom fantastickej literatúry je festival ParCON, ktorý tento rok do Istropolisu prinesie špičku slovenskej a českej tvorby. Samozjreme aj tento rok sme si pripravili desiatky prednášok, workshopov a množstvo zaujímavých online aj stolových hier. Priestor opäť dostanú najznámejší ‘youtuberi’, filmové trhákyaj divadelné predstavenie ochotníckeho zoskupenia Thalia Vera s úspešnou paródio-komédiou: Under a Black Flag,“ hovorí organizátor festivalu Róbert Žittňan.

Ak­tuál­ny roč­ník oboch fes­ti­va­lov opäť or­ga­ni­zu­je ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia OZ Ani­meC­rew, v spo­lup­rá­ci s Ja­pon­ským Veľ­vys­la­nec­tvom a ďal­ší­mi par­tner­mi, za úče­lom prib­lí­že­nia fe­no­mé­nu tej­to pop­kul­tú­ry šir­šie­mu pub­li­ku na Slo­ven­sku. Predchádzajúci ročník festivalu poctilo svojou návštevou vyše 12-tisíc náv­štev­ní­kov.

Cie­ľom Is­tro­CO­Nu i Co­mics Sa­ló­nu je pos­kyt­núť edu­ká­ciu, prib­lí­žiť fe­no­mén pop­kul­tú­ry a po­núk­nuť tvo­ri­vú al­ter­na­tí­vu trá­ve­nia voľ­né­ho ča­su. Zá­ro­veň vy­tvá­ra pries­tor pre se­ba­reali­zá­ciu a pre­zen­to­va­nie prác ta­len­to­va­ných vý­tvar­ní­kov, co­mic­so­vých tvor­cov či spi­so­va­te­ľov, kto­rých ta­kým­to spô­so­bom ak­tív­ne pod­po­ru­je.

Prog­ram - CO­MICS SALÓN 2014:

Co­mics Sa­lón 2014 je 11. roč­ník me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu co­mic­su, ani­me, ja­pon­skej kul­tú­ry, po­čí­ta­čo­vých hier a všet­kých ele­men­tov dob­rej zá­ba­vy.

V prie­be­hu 3 dní sa bu­de pa­ra­lel­ne v de­via­tich sá­lach od­oh­rá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu na: Co­mics, Ani­me, Man­gu, Ja­pon­sko, Korea a Hry. Ne­bu­de chý­bať ani pú­ta­vý sprie­vod­ný prog­ram.

Me­dzi hlav­né sprie­vod­né prog­ra­my pat­rí sú­ťaž o naj­lep­šie kres­le­né di­elo v ka­te­gó­riách Co­mics & Man­gaFa­nArt či Ori­gi­nal Art. Ďalej bu­de pre­bie­hať sú­ťaž s náz­vom Cos­play - sú­ťa­žiť sa bu­de o naj­lep­ší kos­tým hr­di­nu z ob­ľú­be­ných fil­mov, hier ale­bo ani­me a na zá­ver sa bu­de hľa­dať naj­lep­ší Ka­rao­ke spe­vák.

Náv­štev­ní­ci sa tak­tiež mô­žu te­šiť na najnovšie filmové trháky: The Amazing Spiderman 2, The LEGO Movie, Hobit 2, Gravitácia, 300: Vzostup Impéria či slovenský film Socialistický Zombi Mord. Korea salón ponúkne Kpop diskotéku a obľúbený tanečný showcase dievčenských skupín, ktorý poteší všetky zmysly. Ja­pon­ská kul­tú­ra sa vám pred­sta­ví rôz­ny­mi za­ují­ma­vý­mi pred­náš­ka­mi z rôznych oblastí japonského života.

Her­ná sek­cia po­nú­ka ten­to rok opäť nos­tal­gic­kú Ret­ro ga­ming sek­ciu, kde pred­sta­ví­me her­né kon­zo­ly a hry z 80. a 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia.

Chý­bať sa­moz­rej­me ne­bu­dú ani tur­naje v PC a konzolových hrách.

Prog­ram - Is­tro­CON/ParCON 2014:

Is­tro­CON 2014 je 27. roč­ník me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu fil­mov, sci­fi, fan­ta­sy, ho­ro­ru, lar­pov a spo­lo­čen­ských hier.

ParCON 2014 je 32. ročník najväčšieho putovného reprezentatívneho národného conu česko-slovenského fandomu fantastiky.

V prie­be­hu 3 dní sa bu­de pa­ra­lel­ne v sied­mich sá­lach od­oh­rá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu na: Fil­my, Sci­fi, Fan­ta­sy, Ho­ror, Fan­tá­ziu, Spo­lo­čen­ské kar­to­vé a sto­lo­vé hry, LAR­Py a ča­jov­ňu. Festival IstroCON 2014 tento rok navyše hostí ParCON 2014 – najväčší putovný reprezentatívny národný con pre česko-slovenský fandom fantastiky.

Hlavným ťahákom ParCONu 2014 bude vyhlásenie cien Karla Čapka, rovnako ako ďalších ocenení fandomu. Tešiť sa môžete na krsty knižiek Poviedka Istroconu, Veža elfov, re-pre antológie "My jsme vám to říkali"Dotyky budúcnosti. Na návštevníkov čaká aj workshop s Jozefom Žarnayom: Vesmír a vesmírania v slovenskej fantastike.

IstroCON 2014ponúka bohatý program v sekciách Anime Salón, Sci-Fi a Fantasy salón. Tešiť sa môžete na anime filmy, Standup Comedy v podaní Martina Hatalu a Mateja Kubriczkého, čítačku Škoricovník a jeho svet v podaní Martina Juríka a Michala Rúžičku a ďalšie. Tešiť sa môžete aj na krst kníh vzdavateľstva HydraArtis Omnis, prednášku od Františky Vrbenskej či kvíz Poznáš Zemeplochu?

Z kar­to­vých hier ne­bu­de chý­bať tur­naj MTGYu-Gi-Oh World of Warcraft.

Náj­de­te tu aj pries­tor pre voľ­né hra­nie kar­to­vých hier Ma­gic: The Gat­he­ring, Vam­pi­reYuGiOhPo­ké­mon atď., s mož­nos­ťou nau­čiť sa ich i ak­tív­ne hrať.

Náv­štev­ní­ci si bu­dú môcť od­dých­nuť v prí­jem­nom pros­tre­dí ča­jov­ne, v reš­tau­rá­cii ale­bo v ba­re.

De­tai­ly:

Co­mics Sa­lón 2014 a Is­tro­CON/ParCON 2014 sa us­ku­toč­nia v dňoch 19. až 21. sep­tem­bra 2014 v pries­to­roch Is­tro­po­li­su - Dom Od­bo­rov, Tr­nav­ské Mý­to v Bra­tis­la­ve. Za­čí­na sa v pia­tok (19.9) od 13:00 a skon­čí sa v ne­de­ľu (21.9) o 17:00.

 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky sa v dňoch 19. až 21. septembra opäť zmení na nepoznanie – do ulíc vyrazia fanúšikovia komiksu, anime, počítačových hier a japonskej kultúry prezlečení za svojich obľúbených hrdinov, aby sa v bratislavskom Istropolise stretli na festivaloch Comics Salón 2014 IstroCON/ParCON 2014.

Kategorie: Science fiction

Zůstaň se mnou

FantasyPlanet.cz - 11. Září 2014 - 22:00
Jistě jste slyšeli již bezpočet diskuzí na téma, co vás čeká, až jednou odejdete navždy. Ale možná vás také zajímá, jak vnímají své okolí lidé ležící v kómatu. Svůj tragický příběh nám v knize Gayle Formanové vypráví sedmnáctiletá Mia, která jednu takovou zkušenost právě prožívá.
Kategorie: Science fiction

Zveme vás na Parcon 2014

FantasyPlanet.cz - 11. Září 2014 - 22:00
Parcon představuje nejstarší a historicky nejprestižnější setkání fanoušků fantastiky v Čechách a na Slovensku. Vznikl již v roce 1982 při příležitosti udělování první Ceny Karla Čapka. Od roku 1987 se jedná o akci putovní. Tento rok se posedmé koná na Slovensku. V Bratislavě jsme ho naposledy organizovali přede dvěma lety, předtím zde byl pouze v roce 1990.
Kategorie: Science fiction

PR+KOMIKS: Nejdůležitější věc na světě bojuje o svou existenci

Sarden.cz - 11. Září 2014 - 9:39
Tagy: KomiksVhrstiLidé

O zájem čtenářů bojuje ještě před svým vydáním Nejdůležitější věc na světě, emotivní autobiografický komiks z pera tvůrce publikujícího pod pseudonymem Vhrsti. Kniha představuje výtvarně i literárně mimořádný počin nejen v dosavadní kariéře autora dosud známého hlavně tvorbou pro děti, ale i v kontextu historie českého komiksu. Zatímco v Evropě či Americe je autobiografický žánr v grafických románech běžnou záležitostí už několik desetiletí, čeští autoři si na podobnou osobní výpověď dosud netroufali. Kniha Nejdůležitější věc na světě právě bojuje o podporu fanoušků na portálu kreativních projektů Startovač.cz.

Sbírka komiksů překvapí právě otevřeností a niterností příběhů, které dětsky bezprostřední kresbou vyprávějí tak osobní události z autorova života, jako je jeho zdravotní stav, vztah k milované ženě nebo úvahy o vlastní užitečnosti. “Nejdůležitější věc na světě je skutečně odklon od mé dosavadní tvorby,” vysvětluje devětatřicetiletý Vhrsti, který píše a ilustruje knížky pro děti a vloni nakreslil svůj první večerníček. “Čtenáři se dostanou daleko za práh mého vlastního soukromí.” I v nové knize však kromě upřímně sebezpytných sond do autorova nitra čeká na čtenáře Vhrstiho typický humor a nadhled.

Kniha je sestavená z komiksů, které v letech 2008-2011 vycházely v literárním časopise Plž, ale přetiskovaly je i významné evropské komiksové magazíny jako Aargh! nebo Stripburger. Obsahovat bude i speciální nikdy nepublikovaný příběh z roku 2013.

„V cyklu poetických komiksů Nejdůležitější věc na světě se Vhrstiho výtvarný projev stal úspornějším, a umožnil tak vyniknout jeho originálním nápadům a inteligentnímu humoru protkanému jemnou sebeironií. V českém kontextu nelze nalézt podobně pojatý projekt," potvrzuje výjimečnost publikace komiksový historik Tomáš Prokůpek z katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Právě o vydání přelomové komiksové biografie nyní Vhrsti usiluje na Startovači. “Pokud všechno dobře dopadne, dozví se čtenáři, co je tou nejdůležitější věcí na světě, z nové knihy už koncem října,” slibuje autor. Publikaci už podpořilo Ministerstvo kultury, druhou část prostředků na tisk vlastním nákladem chce Vhrsti získat právě od fanoušků. Na Startovači prezentuje ukázky z komiksů i kompletní obsah. Podporovatelům nabízí kromě knihy samotné i besedu pro děti, osobní ex-libris nebo pohádku na přání.

https://www.startovac.cz/projekty/nejdulezitejsi-vec/

 

 

 

 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

O zájem čtenářů bojuje ještě před svým vydáním Nejdůležitější věc na světě, emotivní autobiografický komiks z pera tvůrce publikujícího pod pseudonymem Vhrsti.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

RECENZE: Chloe Neill, Kousnutí páteční noci

Sarden.cz - 10. Září 2014 - 23:00
Tagy: Ch. NeillFantom PrintUpíři z ChicagaRecenzeLiteraturaUrban fantasy Upíři v Chicagu se snaží působit na veřejnosti co nejlepším dojmem, což jim vždycky něco zkomplikuje. Pokud to nejsou vraždy nevinných občanek v okolí univerzitního kampusu a touhou po moci posedlí maniaci, tak by to mohly být mejdany. Večírky, kde upíři sají lidem krev ve velkém a na bezpečnost a zákony nikdo nedbá. O tuhle špínu se podle zvěstí zajímá začínající novinář z místní bohaté rodiny. Mistr upír Ethan Sullivan proto využije jednu ze svých nových oveček, aby mu pomohla dostat se mezi smetánku města a rozšířila jeho konexe. Merit, bývalá studentka literatury, trpí ovšem nechutí k snobským večírkům a svému otci. Brzy však zjišťuje, že nový úkol bude náročný a protkaný intrikami. Merit rozhodně není super drsná hrdinka, která lekce bojového umění a kurzy přežití v každé situaci sála s mateřským mlékem. Spíš je to učnice na tuhle pozici, která se musí osvědčit a složit závěrečné zkoušky. Od prvního dílu Holky někdy koušou ušla kus cesty a vývoj je na ní vidět, ale přemlsaným a zhýčkaným čtenářkám to nemusí stačit.  Stojí za to zdůraznit slovo čtenářka, protože Upíři z Chicaga, na rozdíl od jiných sérií vyprávěných v první osobě hlavní hrdinkou, cílí hlavně na ženy. Dalo by se říct, že je to přímo ideální čtení pro dívky už odrostlé Belle a Edwardovi, které se ovšem zatím nedočetly k Anitě Blake, Kate Daniels nebo Tině Salo. Tato série zatím spíš staví na intrikách a machinacích než na násilí, krvi a brutalitě.   Může se zdát, že Kousnutí páteční noci chybí hlubší zápletka. Ve skutečnosti Chloe Neill přinutila hrdiny řešit pouze jednu menší krizi, ale pokračuje s rozvíjením příběhu z prvního dílu. Mezi chicagskými domy stále nevládne klid, obyčejní lidé se zatím plně nesmířili s existencí upírů a to zatím netuší, že nadpřirozená komunita čítá i další druhy bytostí. S tímto stylem jednolité zápletky, kde při rychlejším čtení jednotlivých knih po sobě příběh splývá dohromady, se čtenáři mohli setkat třeba i u série Horečka K. M. Moningové nebo Merry Gentry od L. K. Hamiltonové. Pro zapomnětlivé naštěstí autorka hodně vysvětluje a připomíná, co se událo v prvním díle. Kousnutí páteční noci je rozhodně lehké čtení, nad nímž se nemusí složitě přemýšlet, ale odsýpá ve velmi slušném tempu. Bohužel jeho nedostatkem zůstává otevřený konec a nutné čekání na další díl, který by se v českém překladu měl jmenovat Dvojí kousnutí.  Autorka: Chloe NeillRok vydání: 2014Nakladatelství: Fantom PrintPřekladatel: Petra KubaškováAutor obálky: Tony MauroPočet stran: 272Doporučená cena: 259 Kč Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Už uplynuly dva měsíce od chvíle, kdy se vysokoškolačka Merit proměnila v upírku a stala se jedním z nových přírůstků chicagského Domu Cadoganů. Smířila se s novou funkcí, pokročila v tréninku, ale zatím se úplně nevyrovnala se všemi genetickými změnami ve svém těle a rozhodně nenašla společnou řeč se svým Mistrem.  A stále dokáže bezkonkurenčně přitahovat maléry. Být upírkou je prostě skvělé.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

Otrokyně citů, Psyové / měňavci 1

Fantasya.cz, nové knihy - 10. Září 2014 - 22:00
Ve světě bez emocí, v němž vládnoucí Psyové trestají jakékoliv tužby, musí Sascha Duncanová skrývat své pocity, které ji usvědčují z nedokonalosti. Odhalit je by znamenalo vystavit se hrůzné „rehabilitaci“ – kompletnímu vymazání duše a ztrátě všech vzpomínek na to, kým byla…
Kategorie: Science fiction

Jack skáče v čase steampunkovým Londýnem

FantasyPlanet.cz - 10. Září 2014 - 22:00
Když se na českém trhu s fantastikou objeví nová kniha neznámého a talentovaného autora, je to malý svátek. A nezáleží na tom, jestli se jedná o jméno české nebo zahraniční. Ještě větší důvod k oslavě nastává, když vyjde u nás zdaleka ne tak rozšířený steampunk. Anglický autor Mark Hodder svým románem splňuje oba zmíněné sváteční předpoklady, zamiřme tedy do uliček jeho viktoriánského Londýna.
Kategorie: Science fiction

RECENZE: Caroline Carlsonová, Téměř ctihodná liga pirátů: Poklad Čarodějky ze severu

Sarden.cz - 9. Září 2014 - 23:00
Tagy: C. CarlsonováTéměř ctihodná liga pirátůHostLiteraturaRecenzeSarden čte dětem

Fantasy je jedním ze žánrů, se kterými řada z nás vyrůstala již od útlého věku. A je jedno, jestli jste odkojení Harry Potterem, Eragonem nebo Julesem Vernem. Ti, kteří propadli fascinujícím dobrodružstvím již v dětství, s ním zůstávají nadále i v dospělosti. Je tedy jen dobře, že se objevují stále nové knihy pro mladší čtenáře, jež jsou vstupní branou mezi čaroděje, draky a jim podobnou havěť, kterou se tento žánr jen hemží.

 

Jedním takovým kouskem je i prvotina americké autorky Caroline Carlsonové, jež vstoupila na literární scénu se  zábavným a svěžím příběhem plným pirátů, magie a plavby za poklady. První díl plánované trilogie Téměř ctihodná liga pirátů (TCLP) nese podtitul Poklad Čarodějky ze severu a může se pyšnit řadou ocenění (např. Nejlepší kniha pro děti za rok 2013 podle Asociace amerických knihkupců).

 

Již z názvu série je asi jasné, o co půjde. Ano, o piráty. Vždyť kdo jako malý nechtěl být pirátem? A přesně tohle si asi uvědomila i Caroline Carlsonová, která se rozhodla Harryho Pottera šmrncnout Piráty z Karibiku a vyslat hlavní hrdiny na dobrodružnou výpravu za magickým pokladem na širá moře.

 

Mladičká Hilary Westfieldová prakticky od jakživa sní o tom, že se stane pirátkou a bude brázdit širá moře pod vlajkou s lebkou a zkříženými hnáty. Jenže jak se zdá, Téměř ctihodná liga pirátů je trochu jiného názoru, ženská na loď nepatří a na pirátskou už vůbec ne. Stejného názoru je i její otec a tak se Hilary místo na vytoužené moře vydává do Penzionátu slečny Pimmové pro jemné dámy, tedy na místo, na kterém chce být ze všeho nejméně na světě.

 

Naštěstí je Hilary hlavička a po pár dnech se jí podaří spolu se svým upovídaným chrličem z Penzionátu uprchnout a vydává se za svým snem. Nechá se najmout na loď, které velí pirátský kapitán, známý také jako Postrach Jižních teritorií. Spolu s celou posádkou tak vyplouvá na dobrodružnou cestu za magickým pokladem.

 

Autorka si pro čtenáře připravila opravdu roztodivnou směsici hlavních hrdinů. Mladou Hilary doplňuje pirátský kapitán, vychovatelka, špion a upovídaný chrlič, který ze všeho nejvíc miluje romantické příběhy a drbání za ušima. A právě tato pětice je skvělou zárukou velké dávky humoru a ztřeštěných dobrodružství, které společně tato posádka prožije. Přestože jsou jednotliví hrdinové velmi rozdílní, autorce se povedlo mezi nimi udržet rovnováhu. A každý tak přidává příběhu svou špetkou neopakovatelné kouzlo, které pohltí nejen malé čtenáře, ale i dospělé, kteří dají tomuto příběhu šanci.

 

Jelikož je tato kniha zaměřena hlavně na ty menší z nás (údajně 10+), je jasné, že nemůžeme očekávat nijak složitý příběh. Vždyť i první díly Harryho Pottera byly svým způsobem velmi naivní a jednoduché, jenže na druhou stranu právě v té jednoduchosti a naivitě je to největší kouzlo, nad kterým zaplesá nejedno srdce.

 

První díl trilogie Téměř ctihodná liga pirátů je pro malé čtenáře skvělým tipem na poutavé a zábavné čtení. Pro nás starší se jedná o velmi příjemnou oddechovku, při které si odpočineme a můžeme zavzpomínat na naše dětství. Na podzim navíc ve Spojených státech vychází druhý díl, a tak můžeme doufat, že si nakladatelství Host pospíší s překladem a přinese co nejdříve pokračování tohoto kouzelného příběhu i českým čtenářům.

Téměř ctihodná liga pirátů: Poklad Čarodějky ze severu

Carlsonová, Caroline
Nakladatel: Host
Překlad: Michal Mráz
Obálka: Dave Phillips
Redakce:
Rok vydání: 2014
Počet stran: 312
Rozměr: 135 x 205
Provedení­: hardback

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Fantasy je jedním ze žánrů, se kterými řada z nás vyrůstala již od útlého věku. A je jedno, jestli jste odkojení Harry Potterem, Eragonem nebo Julesem Vernem. Ti, kteří propadli fascinujícím dobrodružstvím již v dětství, s ním zůstávají nadále i v dospělosti. Je tedy jen dobře, že se objevují stále nové knihy pro mladší čtenáře, jež jsou vstupní branou mezi čaroděje, draky a jim podobnou havěť, kterou se tento žánr jen hemží.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

II. anketní prázdninová SOUTĚŽ o deset knih: VYHODNOCENÍ

Sarden.cz - 9. Září 2014 - 23:00
Tagy: SoutěžSoutěže

Vyhodnotili jsme všechny došlé odpovědi a světe div se! nebo nediv se, jak kdo chcete. Jednoznačně totiž zvítězila PAPÍROVÁ kniha. S celkovým počtem procent hlasů 76% oproti 47% pro kniuh elektronickou. Pokud máte pocit, že vám procenta dohromady nedávají obvyklých 100%, vzniklo to tím, že někteří z respondentů se nedokázali rozhodnout, nebo mají prostě rádi oboje a závisí to na momentální potřebě - a těm jsme samozřejmě nic neupřeli a udělali čárku do obou táborů:-)

Opět jsme odbrželi jeden delší a vtipný příspěvek, který se souhlasem autorky opět vydáme samostatně. A autorka od nás obdrží nějakou prémii:-)

A výherci? Deseti vylosovaným gratulujeme a všem, kdo si dali tu práci, děkujeme za odpovědi. Zde je máte i se jmény knih, které obdrží:

Paul Christopherson, Luciferovo evangelium / PAVEL SVOBODA

Joe Hill, Černá krabice

Victoria Kanakaredes, Eleonora ze Schwarzenbergu / LENKA SVOBODOVÁ

Denis Lehane, Dotek temnoty / VERČA BRANDJESKÁ

Leoš Kyša, Poutníci z Mohameda

Jaime Reed, Osudová přitažlivost / HELENA CARDOVÁ

Daniel Polanski, Léčba ostrou břitvou / JÁCHYM ŠIDLÁK

Tom Clansy, Bez milosti.com

Cat Wintersová, Ve stínu černých ptáků / PETRA HNÁTOVÁ

Marcus Pelegrimas, Krvavá čepel / MARCELA DUBINOVÁ

 

Ostatní vylosovaní nenapsali, kterou knihu by si přáli, a protože neradi posíláme nevyžádané dárky, obeslali jsme je mailem a doufejme, že nám odpoví, kterou z knih si přejí.  Postupně je sem doplníme.

 

Vážené a milé naše čtenářstvo,

ohlas na naši předchozí prázdninovou soutěž nás moc potěšil a některé příspěvky byly tak neodolatelné, že jsme jim poskytli prostor samostatným zveřejměním. Doufáme, že i v srpencové anketní soutěži budete stejně vynalézaví a opět nás překvapíte.

Jestli něco dokáže rozvášnit jakoukoli literární sešlost v počtu zůčastněných víc jak jeden, pak je to otázka skoro stejně důležitá (a stejně ne(vy)řešitelná) jako ono pověstné "Co bylo dříve? Slepice nebo vejce?"... vy nevíte která? No přece:

  • Papír nebo elektronika?

Co máte raději, čemu dáváte přednost? Ať už z jakéhokoli důvodu. Napište nám, jestli raději čtete, osaháváte a čmucháte k papírovým čtenářským zážitkům, nebo jste zastánci praktičnosti a poloviny knihovny v jedné kapse. Bereme i jednoslovné opovědi, záleží na vás, jestli budete chtít svoje stanovisko nějak zdůvodnit či nikolv.

Svoje odpovědi včetně vašeho jména a adresy zasílejte na sardensoutez@centrum.cz, do předmětu napište "Druhá anketní" a máte na to čas do půlnoci 31. 8. 2014. A když napíšete, kterou knihu z těch deseti  byste rádi, pokusíme se vám vyhovět.

Á ano, vy nevíte, o co se soutěží! Tak tedy, opět máme pro vás připraveno celkem deset knih a kterákoli může být vaše:

Paul Christopherson, Luciferovo evangelium

Joe Hill, Černá krabice

Victoria Kanakaredes, Eleonora ze Schwarzenbergu

Saladin Ahmed, Půlměsíční trůn - tuto knihu již jako bonusovou jedenáctou výhru obdržel Jakub Štros, autor publikovaného soutěžního příspěvku.

Denis Lehane, Dotek temnoty

Leoš Kyša, Poutníci z Mohameda

Jaime Reed, Osudová přitažlivost

Daniel Polanski, Léčba ostrou břitvou

Tom Clansy, Bez milosti.com

Cat Wintersová, Ve stínu černých ptáků

Marcus Pelegrimas, Krvavá čepel

 

 

 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Máme pro vás výsledky. A samozřejmě i jména výherců.

Kategorie: Science fiction

Konspirace Umbrella, Resident Evil 1

Fantasya.cz, nové knihy - 9. Září 2014 - 22:00
Raccoon City: odlehlá horská komunita, kterou znenadání postihne série brutálních vražd, k nimž došlo v okolních lesích. Začnou se šířit bizarní zprávy popisující útoky zákeřných stvůr, zčásti lidských… zčásti ne. Oběti jsou očividně sežrány. Za vším navíc stojí obrovská, zákeřná konspirace, kvůli níž budou S.T.A.R.S. zrazeni zevnitř, jen aby se svět nikdy nedozvěděl tajemství Umbrelly. A pokud někdo přežije… možná bude závidět těm, kdo už jsou po smrti.
Kategorie: Science fiction

Sin City: Film, pro který bychom nevraždili

FantasyPlanet.cz - 9. Září 2014 - 22:00
Je noc. Horká a hříšná. V temných, zakouřených uličkách Basin City seženete všechno, po čem vaše marnotratné srdce baží. Sex. Chlast. Hazard. Musíte však být připraveni platit – a doufat, že cena nebude příliš vysoká. Jinak se i vaše kosti přidají k základům, na nichž město hříchu stojí.
Kategorie: Science fiction

Knižní okénko Bestiálního Fajkuse S01E02

FantasyPlanet.cz - 9. Září 2014 - 10:00
Co můžete čekat od nového Zaklínače? Jde skloubit sci-fi a vaření? Bestiální Fajkus má odpověď na všechno!
Kategorie: Science fiction

RECAP: Doctor Who 08x03 Robot of Sherwood

Sarden.cz - 8. Září 2014 - 23:00
Tagy: Doctor WhoS. Moffatseriáltelevizní seriályM. Gattis

Třetí díl Doctora přináší Mark Gatiss, tudíž je jasné, že bude o zábavu postaráno. Vstupte do Sherwoodu a seznamte se s legendárním Robinem Hoodem.

Robot of Sherwood, v pořadí třetí epizoda osmé série Doctora Who, se drží zajetých kolejí předchozích dvou epizod. Je humorná, přináší další zrnka do dějové linky a dál nám rozšiřuje Doctorův charakter.

Doctor se opravdu otočil o sto osmdesát stupňů a spousta fanoušků to nemůže překousnout. Jeho neustálé rýpání do Clary se nám sice v téhle epizodě vyhne, ale pro tentokrát je z něj nevěřící Tomáš. Doctor, který byl vždycky nadšený z legend a nových objevů, teď prostě nevěří na Robina Hooda a dělá všechno pro to, aby dokázal, že není skutečný a je to jen jeden z robotů, kteří náhodou v Sherwoodu přistáli.

Robot of Sherwood je svým způsobem roztomile naivní epizoda okořeněná několika brutálními úmrtími vedlejších charakterů. U jejího zakončení si bude pravděpodobně každý fyzik rvát vlasy, ale nesmíme zapomínat, že Doctor je ještě pořád hlavně zábavná rodinná show. Ne, že bych jim tak ten zlatý šíp odpustila, ale dokážu to skousnout víc než u seriálu, který by se bral příliš vážně.

Co se týče ukázky na čtvrtou epizodu, očekávám, že bude pro změnu hororovějšího rázu. Nejvíc se těším asi na Dannyho, který by se podle všech informací měl konečně stát společníkem. Jestli to tak bude, se uvidí. Tak či onak by mohl do týmu přinést trochu víc charisma. Posledních pár společníků je totiž až příliš ve stínu Doctora spíš jako sidekickové, než plnohodnotní společníci. Snad se to změní, ale upřímně tomu moc nevěřím, protože dvanáctý Doctor má až moc vysoké ego.

Příště nás čeká Listen

 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Třetí díl Doctora přináší Mark Gatiss, tudíž je jasné, že bude o zábavu postaráno. Vstupte do Sherwoodu a seznamte se s legendárním Robinem Hoodem.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

KOMIKS: Vyšly Skalpy 1 / Země indiánů

Sarden.cz - 8. Září 2014 - 23:00
Tagy: SkalpyJ. AaronKomiksCrewNoirŠ. Kopřiva

Muž, který udělal z Thora ženu, přichází s atmosférickou kriminálkou z indiánské rezervace, ze které by Vinnetouovi vypadaly hrůzou vlasy.

Zapomeňte na ušlechtilé divochy. V současných indiánských rezervacích nahradily totemy vařírny metamfetaminu a místo tomahawků drží indiáni v rukou láhve levného alkoholu, nakoupeného za to málo, co jim vyplatili z podpory v nezaměstnanosti. Špína, zoufalství, organizovaný zločin a beznaděj – a jediné, co drží indiánské rezervace na nohou, jsou kasina, ovládaná těmi šťastnějšími... a nelítostnějšími.

A do tohohle svrabu se vrací Dashiell Zlý kůň, aby rozpoutal peklo.

Komiksová scenáristika je doménou Angličanů. Jakékoliv legendární jméno, až na pár výjimek, pochází z Irska, Skotska nebo Velké Británie. Výjimek je málo – a jednou (možná dokonce tou největší) z nich je Jason Aaron. Tento ryze americký scenárista na sebe strhl pozornost už svým prvním komiksem The Other Side, dramatem z Vietnamu braným z pohledu jak amerického, tak vietnamského vojáka. Tohle téma měl Aaron přímo v krvi – jeho bratranec Gustav Hasford napsal částečně autobiografický román The Short-Timers, literární předlohu Kubrickovy slavné Olověné vesty.

Jason Aaron má rád další ryze americkou věc – televizní seriály. Zvláště ty z HBO, syrové, neuhýbající a realistické. Jako třeba Wire (Špína Baltimooru) či Deadwood. A možná právě při sledování těchhle dvou sérií ho napadlo tyhle dva světy spojit. Zkřížit temnou kriminálku s deziluzivním westernem. A tak vznikly indiánské Skalpy, ve kterých sledujeme osudy psychicky pochroumaných jedinců, vedoucích zoufalý boj se světem kolem nich i se sebou navzájem. Příběh temný tak, že severské kriminálky vypadají jako něco, co můžete číst dětem před spaním. Příběh, při kterém se českým čtenářům vybaví zdemolované slumy národnostních menšin. Příběh, při kterém si možná vybaví podobně atmosférické a modernější televizní seriály jako True Detective či Killing. Mají podobný nejen přístup k žánru, ale i atmosféru... a pocit bezvýchodnosti. Ve světě Skalpů je otrava alkoholem nejběžnější způsobem úmrtí a jen málokdo se dožije padesátky. Co si lidi na dně společnosti dělají navzájem, nikoho nezajímá... dokud na území rezervace nezemřou dva agenti FBI. (Aaron se při psaní inspiroval osudem Leonarda Peltiera, který byl v roce 1975 zatčený za vraždu dvou vládních agentů.)

Pak najednou začne být o rezervaci Prérijní růže až příliš velký zájem. 

Skalpy nejsou jedním z těch nekonečných komiksů. Nabízí jeden epický a uzavřený příběh, ve kterém se postavy vyvíjejí, začínáme chápat motivace padouchů a pochybovat o hrdinech. Takže není divu, že podle Skalpů, jenž byly inspirovanými televizními seriály, se jeden televizní seriál právě připravuje. Kruh se uzavírá.

A aby měla i v češtině tahle série pořádně „noirový“ nádech (mnoho postav má jména slavných spisovatelů tohohle žánru – Dashiell, Ellroy, Willeford), dostal ji na překlad spisovatel Štěpán Kopřiva (Asfalt, Holomráz, Zabíjení), který je na drsnou školu expert.

„Série Skalpy u nás už byla krátce představena v našem komiksovém magazínu a měla v něm takový úspěch, že vážně nebylo co řešit,“ říká Petr Litoš z nakladatelství Crew. „Potvrdilo nám to náš názor, že tahle dospělá komiksová série může být u nás stejně velkým hitem, jako je všude jinde ve světě.“

 Jason Aaron se stal díky Skalpům legendou (Skalpy byly nominovány na nejvýznamnější komiksovou cenu Eisner Award a na Spinetingler Awards, udělovanou nejlepším kriminálním dílům). Momentálně má na starost téměř celé nakladatelství Marvel, kde k postavám přistupuje se stejnou vervou a odvahou jako ke svým nezávislejším projektům. I když psal ty největší hrdiny, Wolverina, Hulka i Punishera, nejvíce pozornosti na sebe strhl tím, že změnil pohlaví Thora. Na místo Boha hromu nastoupila žena.

 Na úspěchu Skalpů má ale zásluhu i kresba srbského R.M. Guéry (původním jménem Rajko Milošević), který dodal příběhu ten správně špinavý a vyprahlý pocit. Je pro svět Skalpů stejně nepostradatelný, jako je černobílá linka Franka Millera podstatná pro Sin City.

Skalpy u nás budou vycházet obvyklým tempem, dvě knihy ročně.

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Muž, který udělal z Thora ženu, přichází s atmosférickou kriminálkou z indiánské rezervace, ze které by Vinnetouovi vypadaly hrůzou vlasy.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

Jak vycpat zvíře i realitu, to poradí Jaroslaw Grzedowicz

Fantasya.cz, nové knihy - 8. Září 2014 - 22:00
Polského spisovatele Jaroslawa Grzedowicze v Česku známe především díky tetralogii Pán ledové zahrady. I tam už bylo poznat, že jde o velmi kvalitního vypsaného autora, a melancholický samostatný román Popel a prach tento dojem jen podpořil. Nově přeložená povídková sbírka dokazuje, že si je Grzedowicz ale jistý i v povídkovém rozsahu.
Kategorie: Science fiction

In Nomine Sanguinis: Beskydy nabízí ideální krajinu pro rekreaci a lov upírů

FantasyPlanet.cz - 8. Září 2014 - 22:00
Miroslav Žamboch je zpátky s knihou o upírech a vlkodlacích, o střelných zbraních a krásné, vlhké, sychravé přírodě páchnoucí jehličím a střelným prachem. Ideální místo pro dovolenou a ideální kniha na začínající podzimní večery. Akční, drsná, řemeslně perfektní, leč slabší v kolenou.
Kategorie: Science fiction

Scifi News: Staňte sa legendou!

ScifiZin, fantastický magazín - 8. Září 2014 - 11:00

Už zajtra vychádza jeden z najočakávanejších herných titulov tohto roku, Destiny. A práve pri tejto príležitosti vyšiel live action trailer, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani v Hollywoode. Tak čo, ste pripravený stať sa legendou?

 

Star Wars: Rebels stále čoraz viac púta pozornosť fanúšikov a minulý týždeň sa k nám dostali hneď dva krátke spoty, ktoré si rozhodne nenechajte ujsť.

 

 

Pri Star Wars ešte ostaneme. Ak si myslíte, že život stormtrooperov je taký jednoduchý, ako by sa mohol zdať, ste na omyle. Pozrite si krátky comedy sketch, ktorý Vás určite vyvedie z omylu.


Kvalitnej filmovej military scifi je ako šafranu, preto každý titul je očakávaný s nádejou. Rovnako tak je aj v prípade Monsters: Dark Continent.

Trailer pôsobí síce trochu kostrbato, ale plný je zato poriadnej akcie a samozrejme nemôžu chýbať ani emzáci.

Kategorie: Science fiction

REPORTÁŽ: Křest audioknihy Znamení vlka

Sarden.cz - 7. Září 2014 - 23:00
Tagy: Jiří W. ProcházkaWalker & VolfR. VolfAudioknihaM. T. MajarReportážeZnamení vlka

V pátek 29. srpna proběhl v Horních Počernicích Svatbacon při příležitosti sňatku Kláry Smolíkové a Jiřího Procházky. Program byl celkem jasný, ale proč ho trochu neokořenit křtem knihy. Respektive audioknihy. Světlo světa totiž spatřilo Znamení vlka z audio vydavatelství  Walker & Volf.

Toho dne obyvatelé Horních Počernic zažili zvláštní svatbu. Při přesunu svatebčanů mohli spatřit postavy z Hvězdných válek, steampunku, Harryho Pottera a další svatebčané měli alespoň tematická trička. A tak ani oslavy nemohly probíhat tradičně. Když už se nás sešlo tolik (cca 160 lidí), rozhodli se pánové z Walker a Volf z audiovydavatelství Walker & Volf pokřtít právě vycházející Znamení vlka od M. T. Majar.

Uprostřed pojídání dortů, prasete, zeleninových salátů a jiných pochutin a popíjení vína, piva a whisky se najednou ozval hlas Jiřího Walkera Procházky. Byl slyšet do všech koutů zahrady, a tak nebylo divu, že se všichni hned ztišili a obrátili k němu pozornost. To už se vedle něj objevila autorka knihy M. T. Majar, narátorka Kateřina Janečková a režisér Radek Volf.

Všichni se dostali ke slovu, promluvili o práci na knize i vzájemné spolupráci. A o plánech do budoucna, i když Kateřina Janečková vypadala příjemně překvapeně, že s ní počítají i na další projekty. Vlastní křtění vlastně neproběhlo, protože samotnou audioknihu s sebou měli jen na malinké flashce. Alespoň ji autorka M. T. Majar mohla vítězně pozvednout do vzduchu.

I my přejeme knize hodně úspěchů a dobré prodeje.

Ukázka: 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

V pátek 29. srpna proběhl v Horních Počernicích Svatbacon při příležitosti sňatku Kláry Smolíkové a Jiřího Procházky. Program byl celkem jasný, ale proč ho trochu neokořenit křtem knihy. Respektive audioknihy. Světlo světa totiž spatřilo Znamení vlka z audio vydavatelství  Walker & Volf.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

RECENZE: Jeannine Frostová, Z hrobu (Noční lovci 7)

Sarden.cz - 7. Září 2014 - 23:00
Tagy: LiteraturaNoční lovciJ. FrostFantom PrintRecenzeFantasyUrban fantasy

Upírka Cat Russellová a její manžel Bones jsou zpátky. Tentokrát už nejspíš naposledy – alespoň podle autorčiných slov. Spolu s touto dvojicí se v sedmém díle Nočních lovců opět setkáváme s lehce arogantním Vladem, fantastickým a sympatickým Mencheresem i méně oblíbeným a typicky záporným Madiganem. No a není třeba dodávat, že četba knihy Z hrobu, posledního dílu téhle parádní upíří série, bude opět stát pekelně za to.

Šťastně smluvené příměří a mír mezi upíří a ghúlí rasou je opět děsivým způsobem ohroženo. Náš starý známý agent CIA Madigan se stále nehodlá vzdát svého  snu o vytvoření nové a v podstatě dokonalé rasy. Cat a Bones samozřejmě musí udělat vše pro to, aby tomuhle vyšinutému týpkovi v jeho šílených plánech zabránili a zachránili tak nejen klid mezi jednotlivými rasami, ale i jejich vlastní lidi, které Madigan násilím drží v celách a provádí na nich své zvrhlé pokusy. V nerovném boji může být buď všechno ztraceno, nebo všechno zachráněno. Teď jde jen o to, kdo z nich bude silnější. Madigan se svými přívrženci a vládní mocí nebo Cat se svým manželem a přáteli, kteří by za ně položili život?

Jeannine Frostové se opět podařilo vytvořit propracovaný, poutavý a na akční scény hodně bohatý příběh, který čtenáře nijak nenudí – a to i přes to, že se jedná o sedmý díl celé série. Člověk by čekal, že kvalita jednotlivých dílů bude pomalu ale jistě klesat a autorka se začne opakovat. To ale v tomto případě neplatí. Spíše naopak. Díl od dílu je příběh lepší a lepší a dost snadno překonávají laťku, která byla při vydání prvního dílu – Na půl cesty do hrobu - nasazena hodně vysoko.

Noční lovce nemůžu jinak než všem vřele doporučit. Klidně můžete rovnou začít s tímhle dílem, protože během každého jednotlivého příběhu se dočtete pár informací o událostech předešlých dílů, takže prakticky o nic nepřijdete. Sama za sebe tohle ale fakt nedoporučuju. Úplně nejlepší bude, když si tuhle sérii dáte pěkně od prvního až do posledního dílu. Neochudíte se tak o spoustu akce, nějaké té romantiky, která k Nočním lovcům prostě patří a hlavně o tu parádní atmosféru, kterou je celá série přímo nasáklá.

A věřte mi, že žádná z postav vám nikam neuteče. Koho si oblíbíte v prvním díle, ten s vámi zůstane až do toho posledního. Maximálně se během čtení můžete těšit na postavy nové, které celý rozsáhlý příběh jen příjemně obohatí.

Je mi fakt docela líto, že se se všemi těmi postavami musím s poslední větou posledního dílu rozloučit, protože mi spousta postav vážně přirostla k srdci a prožila sem s nimi všechny jejich trable, průšvihy i chvíle, kdy si mohly naplno vychutnat i krátká období relativního klidu zbraní. Pořád ale tak nějak doufám, že všechny svoje čtenáře a příznivce Nočních lovců Jeannine Frostová ještě překvapí a přijde buď s dalším dílem, nebo s novou sérií. Tak se snad dočkáme. Budete čekat se mnou?

Jeaniene Frost: Z hrobu (Noční lovci 7)
Překlad: Petra Kubašková
Nakladatelství: Fantom Print
Obálka: Larry Rostant
Rok vydání: 2014
Vazba: pevná
Počet stran: 256
Cena: 259 Kč

 

Teaser obrázek (výška): Teaser: 

Upírka Cat Russellová a její manžel Bones jsou zpátky.

Obrázky v článku: 
Kategorie: Science fiction

Neznámý vir ohrožuje nejen kosmickou stanici, ale i život na celé Zemi

Fantasya.cz, nové knihy - 7. Září 2014 - 22:00
Mezinárodní kosmická stanice ISS je v současné době jediné trvale obydlené vesmírné útočiště. Slouží především pro vědu a výzkum. Astronauti na její palubě provádějí výzkum z oblasti biologie, fyziky a astronomie. A právě biologický výzkum vzorku z hlubin oceánu se tentokrát ukáže jako osudný.
Kategorie: Science fiction
TOPlist