Krakatonová gilda

Vládce Krakatoan si u Strážců vymohl výhradní právo na výrobu krakatonu a domnívá se, že tak snadněji ovládne galaxii. Strážci, ač možná neuváženě, mu toto právo udělili, ale jejich podmínkou bylo, že Krakatoan musí založit gildu jako sdružení a ostatním vládcům umožnit nějakou formu účasti v této gildě.

Nyní jsou dvě možnosti jak vstoupit do gildy a ovlivnit tak její hospodaření: nákup akcií a válečný akt.

Pravidla úkolu

 1. Úkol je určen pouze pro nadace a velká císařství. Sdružení a impové se sice samostatně účastní na úkolu, ale bodování je za hlavní politický celek (nadace a císařství). Svobodní obchodníci se úkolu neúčastní.
 2. Cílem je získání co největšího obchodního podílu v gildě. V ideálním případě alespoň nadpoloviční.
 3. Krakatonová gilda má v galaxii výhradní právo na výrobu krakatonu a tedy se očekává, že jejím hlavním zdrojem příjmů bude právě výroba a prodej krakatonu. Ovšem gilda není v obchodování nijak omezena a může tedy obchodovat s jakýmkoliv zbožím od surovin přes výrobky až třeba po jednotky.
 4. Obchodní podíl lze získat dvěma způsoby: nákupem obchodních akcií nebo vynucením si obchodního podílu válkou (válečné akcie).
 5. V hlavním menu hry bude menu s názvem Gilda. Toto menu otevře stránku s informacemi o gildě, stavu akcií politiky a nastavení obchodní politiky gildy.
 6. Na stránce Gilda lze koupit a prodat obchodní akcie gildy. Obchodních akcií je vydáno přesně 100 a nebudou žádné dodatečné emise.
 7. Nákup akcií může provést člen sdružení s právy vybírat z fondu sdružení a za akcie platí latiniem z fondu sdružení. Akcie se stává majetkem sdružení. Obdobně to platí pro prodej akcií.
  V impériu akcie nakupuje imperátor za latinium ve svém fondu a akcie je pak jeho majetkem. Prodej je opět obdobný: prodat může pouze vlastní akcie a obdržené latinium přijde do jeho fondu.
 8. Akcie se nakupují a prodávají vždy po jedné. Cena akcií se aktualizuje okamžitě po každé transakci.
 9. Základní cena obchodní akcie je 1 G Lt, ale po každém nákupu vládcem se tato cena zvýší o jedno procento ze základní ceny (tedy o 10 M Lt) - stá akcie tedy již bude stát 2 G Lt. Naopak, pokud vládce prodá (vrátí akcii gildě), tak se cena akcií o 10 M Lt sníží. V případě prodeje vládce dostane cenu akcie mínus 10 M Lt.
  Koupím-li, například, dvě akcie a hned je vrátím, tak dostanu zpět to samé Lt, které jsem investoval, ale koupím-li akcii, počkám, až nakoupí jiní, pak mohu akcie vrátit se ziskem.
 10. Druhou možností, jak získat obchodní podíl v gildě, je kolonizace některé z planet gildy (samozřejmě jen těch ve válečném sektoru) nebo dobytí planety gildy dobyvačnou válkou. Ale pozor, při dobytí planety tuto planetu nezískáte, ale i nadále planeta zůstává majetkem gildy. Dokonce při dobytí není ani válečná kořist. Dobytím planety tedy pouze dáváte najevo svůj vliv a sílu v galaxii, čímž si vynutíte obchodní podíl. Při kolonizaci bude gilda platit daně svému kolonizátorovi (vlastně nic platit nebude, ale budou vystaveny pohledávky a u těch může imprátor pak provést exekuci).
 11. Jak kolonizací tak dobytím získá vládce do fondu své politiky (sdružení či vlastní fond impa) 25 válečných akcií. Na rozdíl od obchodních akcií se válečné nedají prodat a tak nejdou přímo zpeněžit. A dalším rozdílem je ten, že pokud někdo dobyje či kolonizuje tu samou planetu, tak o tyto válečné akcie přijdete a dostane je ten nový dobyvatel (imperátor). Chcete-li si válečné akcie udržet, pak dobyté či kolonizované planety gildy braňte.
 12. Gilda má ve válečném sektoru přesně 11 planet, což znamená, že za planety lze získat maximálně 275 válečných akcií. Spolus obchodníma akciema je to 375 akcií.
 13. Akcie se až dosud počítaly do sdružení či impovi, ale pro obchodní podíl v gildě se počítá součet akcií za všechny sdružení v nadaci nebo za všechny guvernéry v císařství. Obchodní podíl je tedy za nadaci či císařství. Vlastnictví na nižší úrovni je z důvodu možné změny politiky nižších celků.
 14. Akcie, ať už obchodní či válečné, nejsou jen prázdné papírky. Za každý obchodní podíl získá nadace či císařství pravidelné dividendy do svého fondu. Dividendy se budou vyplácet třikrát denně a budou představovat určitý zisk gildy rozdělený pro všechny akcionáře.
 15. Získá-li někdo nadpoloviční většinu všech akcií (dobyje či kolonizuje 8 planet nebo 7 planet a koupí 13 akcií nebo 6 planet a 38 akcií nebo 5 planet a 63 akcií nebo 4 planety a 88 akcií) pak získá práva majoritního akcionáře a bude moci sám nastavovat některé vlastnosti gildy.

 Další nastavení

 1. Na gildu může útočit pouze člen sdružení, nadace nebo imperátor. Omezení útoku, jako je poměr mocnosti, poměr planet a počty planet pod útokem je nastaveno obdobně jako pro Pána meteoroidů. Složení jednotek je libovolné a pomoc ve válce při útoku či obraně je povolena.
 2. Krakaton smí vyrábět pouze gilda a ta ho také bude prodávat. Ostatní vládci pak v nakládání s koupeným krakatonem nejsou dále nijak omezeni.
 3. Protože nelze vyrábět krakatom, tak nejdou ani stavět krakatonové rafinerie.
 4. Na planety gildy nejde umístit hrdina záškodník ani verbíř.
 5. Během prvních dnů bude gilda silně dotována Strážci, později budou tyto dotace sníženy až zastaveny.
 6. Gilda má 90% slevy na dani z planet a ze žoldu.
 7. Gildu bude zpočátku ovládat Strážce Cole, později pak umělá inteligence.

Bodování a odměny

 1. Všichni členové politiky (nadace či císařství), která jako první získá majoritní obchodní podíl, získají 200 bodů do bodování věků a k tomu ještě studenta. Seznam členů pro odměny se vytvoří v okamžiku dosažení nadpoloviční většiny
 2. Všichni členové politiky (nadace či císařství), která bude mít na konci věku největší obchodní podíl, získají 200 bodů do bodování věků a k tomu možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů.
 3. Všichni členové politiky (nadace či císařství), která během věku dostala nejvíce celkem na dividendách, získají 200 bodů do bodování věků a k tomu možnost stavby hyperionu s možností zbrojení prolongů.

Ovládací stránka gildy

V hlavním menu je menu s názvem Gilda. Zde jsou uvedeny některé informace a také možnost obchodu s akciemi a ovládání gildy.

 1. Doporučená cena Kt je cena, za kterou by měli vládci aktuálně nakupovat krakaton v obchodě. Pokud se bude Kt prodávat dráž, pak se bude snažit Krakatoan dodávat větší množství Kt na trh, aby mohla cena poklesnout, ale také tím poroste samotná cena Kt. Bude-li se prodávat za cenu nižší, bude se do obchodu dávat méně Kt, ale jeho cena bude klesat.
 2. Očekávaný zisk je rozdíl mezi nákupní cenou surovin a doporučenou cenou Kt. Tento zisk se nastavuje a dále se z doporučené ceny a tohoto zisku počítají maximální výkupní ceny surovin.
 3. Zásoby Kt říkají, jak jsou plné krakatonové sklady. Jsou-li zásoby vysoké, pak dodávky do obchodu budou plynulé. Nulové zásoby pak znamenají, že dodávka do obchodu bude pravděpodobně opožděna.
 4. Zásoby surovin jsou další sklady potřebné pro výrobu krakatonu. Dosáhne-li nějaká surovina sta procent, pak se dočasně zastaví její nákup v obchodě. Je-li nějaká surovina na nule, pak se zastaví výroba krakatonu a začne klesat jeho zásoba. Chcete-li dost Kt v obchodě, pak můžete Krakatoana dotovat přes obchod potřebnou surovinou.
 5. Dividendy jsou počítány jako denní dividendy, ale vyplácejí se třikrát denně, takže se vyplácí třikrát jedna třetina aktuálního stavu. Dividendy mohou být vypláceny buď jen v latiniu nebo přímo v krakatonu. Pokud se vyplácejí v krakatonu, pak se použije na výplatu jen dostupné množství krakatonu a zbytek se doplatí v latiniu.
 6. Výše dividend se počítá z aktuálního stavu Lt na účtu vládce Krakatoan a to následujícím způsobem: 1% z Lt nad 1GLt + 2% z Lt nad 2GLt + 3% z Lt nad 3GLt + 4% z Lt nad 4GLt + 5% z Lt nad 5GLt + 6% z Lt nad 6GLt + 7% z Lt nad 7GLt + 8% z Lt nad 8GLt + 9% z Lt nad 9GLt + 10% z Lt nad 10GLt.
 7. Obchodní akcie lze koupit a prodat dle výše popsaného postupu. Válečné akcie obchodovat nejdou.
 8. Následující tlačítka jsou dostupná jen majoritnímu akcionáři.
  • Změna zisku ovlivňuje cenu výkupních cen surovin (menší zisk = nákup surovin za vyšší ceny) ale protože zisk z prodeje Kt je hlavním příjmen gildy, tak se tím ovlivní i zisk gildy a následně pak výše dividend. Změna zisku je možná pouze 1x denně.
  • Dále je možné zvolit, zda se dividendy budou vyplácet v latiniu či krakatonu.
  • A také je to možnost zastavit na 8 hodin prodej krakatonu do obchodu. Může to být dobré pro akcionáře, pokud je málo krakatonu a budou tak chtít naplnit sklady Kt, aby bylo na přednostní dodávku při výplatě dividend.
TOPlist