Kruh moci

Každá planeta vládce má svůj dosah působnosti na okolní vesmír, a v tomto dosahu uplatňuje její vládce svůj vliv. Tento kruh moci však končí tam, kde začíná kruh moci jiného vládce. Na druhou stranu je však kruh moci posilován dalšíma planetama stejného vládce, které jsou v tomto dosahu moci.

V tomto úkolu budeme tedy hledat planety s největším kruhem moci.

Za kruh moci planety se považuje taková oblast galaxie, která je popsána kružnicí se středem ve středu hvězdy planety a poloměren, který je roven vzdálenosti mezi středy hvězdy planety a nejbližší hvězdy s planetou patřící jinému vládci nebo vládci jiné politiky1. Za posilující planety moci se pak považují všechny planety stejného vládce (politiky) které jsou uvnitř tohoto kruhu nebo na jeho hranicích.

Cílem je tedy vytváření takových oblastí galaxie, kde máte široko daleko pouze vlastní planety. Záleží jen na vás, zda zvolíte řídce osídlenou oblast galaxie, kde budou vzdálenosti planet velké a tedy váš kruh moci bude bez námahy vyšší, nebo zda zvolíte hustě osídlenou oblast, kde bude obtížnější vytváření větších kruhů, ale zas tyto kruhy mohou být silné vyšším počtem vlastních planet na malém prostoru.

Protože má každá planeta svůj kruh moci a každý vládce má více planet (tedy dobrý vládce by měl mít), můžete zkoušet budovat velké a silné kruhy moci planet kolem více planet současně.

Pravidla

V případě, že je vyhodnocení za vládce, pak se za cizí planetu považuje planeta jiného vládce. Je-li vyhodnocení za politiku, pak se za cizí planetu považuje planeta vládce jiné politiky.
Obdobně se určuje i vlastní planeta: za vládce - planety vládce, za politiku - planety dané politiky.

 1. Kruh moci se vyhodnocuje pouze pro planety hrajícího vládce, tedy pouze hratelné rasy.
 2. Kruh moci je přerušen libovolnou cizí planetou patřící hrajícímu vládci nebo úkolové postavě (tedy Pán meteoroidů se počítá, Strážci se nepočítají).
 3. Neosídlené planety jsou neutrální a není pro ně ani vyhodnocení dle bodu 1) a ani nepřeruší kruh moci dle bodu 2).
 4. Poloměr kruhu moci je nejmenší vzdálenost od vlastní planety k nejbližší cizí planetě. Pro účely vyhodnocení se uvažují pouze souřadnice x a y, tedy středy hvězdy planet. (Planety bez hvězdy mají také x a y souřadnice.) Planety ve stejném hvězdném systému mají tedy vždy vzdálenost 0.
 5. Za posilující planety vlivu se považují všechny vlastní planety, které jsou od vyhodnocované planety vzdáleny nejvýše jako je poloměr kruhu moci dle bodu 4).

Průběžné bodování

 1. Body za poloměr kruhu moci jsou pro každou planetu rovny desetinásobku tohoto poloměru ve světelných letech.  Přičemž jedna pozice na mapě znamená vzdálenost 12,5 ly2.
  Máme-li například planetu na 10:10 a cizí planetu na 10:11, pak bude poloměr moci této planety 1 a bodů za tento poloměr bude 1253.
  Máme-li například planetu na 10:10 a cizí planetu na 20:20, pak bude poloměr moci této planety 14,1421 a bodů za tento poloměr bude 1767,7669.
 2. Body za posilující planety moci se počítají v množství 100 bodů za každou vlastní planetu.
 3. Průběžné body připadající na jednu vyhodnocovanou planetu jsou součtem bodů za poloměr kruhu moci této planety dle bodu 1) a všech bodů za posilující planety moci dle bodu 2). Součet se neprovede a tedy průběžné body planety budou nulové, pokud je poloměr moci planety roven nule.
 4. Je-li vyhodnocení za vládce, pak průběžné body vládce jsou součtem bodů za jeho nejlepší tři kruhy moci planet.
  Je-li vyhodnocení za politiku, pak průběžné body politiky jsou součtem bodů za nejlepších pět kruhů moci planet této politiky.
 5. Dle bodu 4) se sčítají pouze planety s unikátní pozicí hvězdy. To znamená, že pokud je druhá nejlepší planeta ve stejném hvězdném systému jako první, tak se bude ignorovat a místo ní se tedy přičtou body až za třetí nejlepší planetu a samozřejmě místo třetí čtvrtá. Bude-li třetí nejlepší planeta ve stejném hvězdném systému jako je první nebo druhá, pak se místo ní přičtou body až za čtvrtou (popř. pátou) planetu. Analogicky to platí i pro další pořadí...

Vyhodnocení, pořadí a odměny

Za vládce

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 1000 průběžných bodů.
 3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 15 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.

Za politiky

 1. Úkolu za politiky se účastní nadace a impéria. Přičemž za impéria se vyhodnocuje pouze impérium počínající nejvýše položeným císařem (ovšem až po svého posledního guvernéra).
 2. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví jedno konečné pořadí pro nadace i impéria dohromady.
 3. Nárok na bodování a odměny má každá politika, která bude mít na konci věku alespoň 10000 průběžných bodů.
 4. Všichni členové první politiky v pořadí získají 200 bodů do bodování věků, druhé politiky v pořadí pak 150 bodů, třetí 100 bodů. a nakonec čtvrtá politika 50 bodů.
 5. Všichni členové první politiky získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení mimiker v něm.
 6. Všichni členové prvních dvou politik získávají pro další věk hrdinu studenta.

Technická poznámka: Vzhledem k tomu, že při počítání vzdálenosti vznikají u čísel desetinná místa, upřeňuji způsob zaokrouhlení. Vše se počítá na plný počet desetinných míst a nakonec se aritmeticky zaokrouhlí celkové průběžné body za vládce (politiku).

 • 1. Záleží na typu hodnoceného pořadí
 • 2. Platí aktuální hodnota nastavevení věku - pro 60. věk je to právě 12,5 ly.
 • 3. Dle nastavení věku
TOPlist