Vzpoury na planetách

Ne vždy jsou obyvatelé planet spokojeni se svým vládcem. Někdy je na planetě příliš nezaměstnaných obyvatel a vládce se nemá k řešení problému, jindy schází výrobky a obyvatelé tak nemohou dosahovat standardní životní úrovně, a jindy třeba je samotná planety dost nevyhovující.

Pokud nespokojenost obyvatel dosáhne vysoké úrovně, pak se takoví obyvatelé mohou vzbouřit a nebude-li vzpoura dstatečně zavčasu uklidněna, pak je tu riziko, že planeta přejde pod správu jiného vládce.

Pravidla úkolu

Nálada obyvatel a riziko vzpoury

Na každé planetě se sleduje nálada obyvatel a z ní se odvozuje riziko vzpoury. Čím vyšší je riziko vzpoury, tím více by se měl vládce o planetu starat, aby o ni nepřišel. Riziko je nejméně 0 a pokud by mělo z některého důvodu klesnout pod nulu, pak bude vždy nula (nelze zedy zlepšovat náladu "do zásoby").

Naopak se zhoršující se náladou obyvatel riziko vzpoury vzrůstá a jakmile bude dosažena hodnota 100, tak na planetě vzpoura vypukne. Pokud vládce nebude situaci dostatečně řešit, tak riziko vzpoury ještě může vzrůstat a při dosažení hodnoty 150 přechází planeta na jiného vládce. Před vzpourou není ochráněna žádná planeta a tak pozor, můžete přijít třeba i o domovskou planetu! V případě změny majitele planety se zruší všechny statuty planety a tedy nový majitel vždy získá pouze běžnou planetu.

Pozor, při změně majitele se původnímu majiteli neponechává nic z původní planety a přichází o ni se vším, co ny planetě bylo a to včetně jednotek!

Vzpoura končí buď přechodem planety do správy jiného vládce nebo pokud se nálada zlepší a riziko vzpoury klesna na 50 a méně.

Náladu obyvatel a tedy snížení rizika vzpoury zajistíte nejlépe tím, že se o planetu budete dobře starat. Tedy na planetě bude dostatek zaměstnanců a nebudou na ní nezaměstnaní, obyvatelé budou mít dostatek výrobků ke koupi, zajistíte planetě dostatečnou obranu a další. Kromě toho je pro dobrou náladu obyvatel vhodné zaparkovat na orbitu planety s vlastní vlajkovou lodí, čímž dáte svou přítomností najevo obyvatelům, že je máte rádi. Krizovou situaci můžete ještě řešit tím, že na planetu pozvete jednotky Strážců, kteří situaci uklidní, ale tato možnost vás bude něco stát.

Počáteční riziko vzpoury

Pokud vládce získá novou planetu osídlením nebo vyrobením, pak je zde riziko vzpoury rovno nule.
Pokud vládce získá planetu dobytím či aukcí, pak riziko vzpoury zůstává za předpokladu, že na planetě není právě žádná vzpoura. Pokud ale na planetě již vzpoura probíhá, pak se se změnou vládce obyvatelé částečně uklidní a vzpoura se zruší, současně riziko vzpoury klesne na 90, pokud je vyšší jak 90.

Jak se riziko vzpoury mění

Pro všechny jednotlové následující vzorce platí, že pokud vyjde dle vzorce hodnota mimo uvedené hranice, pak se výsledek upraví vždy na hodnotu bližší hranice. Všechny hodnoty jsou uváděny jako denní a protože se stav přepočítává s hlavním přepočtem (cca po 2 h), tak při jednom přepočtu dochází ke změně cca o jednu dvanáctinu.

Výsledek je vždy součtem jednotlivých výsledků vzorců a pro součet již není žádná hranice stanovena.

Hranice pro jednotlivé vzorce:

hodnota minimum maximum
NavýšeníRizika 0 10
ZměnaRizika -10 10
SníženíRizika -10 0

Poznámka: ikdyž je název hodnoty SníženíRizika, tak nabývá záporných hodnot, aby se hodnoty mohly jednoduše sčítat - tedy čím menší číslo, tím větší snížení.

Jednotlivé vzorce

Vzhledem k odlišnosti rasy UI se vymezuje platnost některých bodů jen pro některé rasy. Pro UI platí vzorce: 2, 3, 6, 8, 9, 11 a 12. Pro ostatní rasy platí vše kromě vzorců: 11 a 12.

Také je možné, že se během věku změní nálady a potřeby obyvatel a podle toho může dojít i ke změně následujících vzorců. Každá taková nzměna by byla vždy ohlášena alespoň 3 dny předem.

Bodování, vzpoury a vzorce se týkají vládců po počáteční ochraně - do skončení počáteční ochrany máte čas se na úkol připravit.

 1. Nezaměstnanost je vážný problém a nikomu na planetě na náladě nepřidá.
  NavýšeníRizika = 30 × PočetNezaměstnaných / CelkemZaměstnancůje-li CelkemZaměstnanců <= 0 pak NavýšeníRizika = 10
 2. Nedostatek zeměstnanců se opět projeví jako zhoršení nálady, protože málo obyvatel nestíhá obsluhovat všechny zařízení.
  NavýšeníRizika = (100 - DostatekZaměstnanců%) / 10
 3. Dostatečnost energie je samozřejmě jednou z nejdůležitějších požadavků obyvatel. Bez energie nefunguje téměř nic.
  ZměnaRizika = (90 - DostatekEnergie%) / 2
 4. Dostatek výrobků k prodeji obyvatelům na planetě zvedne náladu a nedostatek naopak zase náladu snižuje.
  ZměnaRizika = 10 - 30 × (ProdánoVýrobků / PožadavekVýrobků)je-li PožadavekVýrobků <= 0 pak ZměnaRizika = 10
 5. Spokojenost s planetou je hůře ovlivnitelný faktor, ale když je nevhodná planeta, tak těžko můžeme po obyvatelích chtít, aby byli radostní a poslušní.
  ZměnaRizika = (90 - VhodnostPlanety%) / 3
 6. Dostatek jednotek k obraně na planetě vítají všichni obyvatelé vždy kladně, ale když chybí, tak strach z napadení zvyšuje nespokojenost.
  ZměnaRizika = 5 - 5 × SílaPlanety / (SílaVládce / PočetPlanetVládce)je-li SílaVládce <= 0 nebo PočetPlanetVládce <= 0 pak NavýšeníRizika = 10
 7. Dostatek měst a kultury je pro obyvatele nezbytností a bez ubytování by to nebylo zrovna ono.
  NavýšeníRizika = (95 - DostatekMěst%) / 2
  NavýšeníRizika = (90 - DostatekKultury%) / 5
 8. Přítomnost vlajkové lodě s vladařem na planetě je vítaná a uklidňující záležitost.
  SníženíRizika = -10
 9. Přítomnost jednotek Strážců na planetě zvyšuje náladu a snižuje riziko vzpoury. Nepočítají se jednotky ve vlastnictví libovolného vládce, ale musí to být pozvané strážcovské jednotky.
  SníženíRizika = -10 × SílaJednotekStrážců / MocnostVládceje-li MocnostVládce <= 0 nebo na planetě nejsou jednotky Strážců, pak se tento bod vynechává
 10. Zastavěnost planety je jedním z mnoha požadavků obyvatel, kteří chtějí planetu plně využívat a tak i tento faktor ovlivňuje náladu na planetě.
  ZměnaRizika = (80 - ZastavěnostPlanety%) / 2
 11. Plné využití povrchu stratósy dokáže přímo rozehřát jakákoliv čip :-)
  ZměnaRizika = (80 - VyužitíPovrchStratósy%) / 4nejsou-li na planetě stratosy pak ZměnaRizika = 10
 12. Dostatek jednotek k obraně není ještě plně dostačující pro spokokojenost nedůvěřivých androidů a tak ještě požadují, aby tyto jednotky byly tvořeny převážně nebo alespoň zčásti jednotkama UI.
  ZměnaRizika = 10 - 10 × SílaJednotekUI / MocnostVládceUIjako SílaJednotekUI se počítá statistická síla jednotek UI

Jednotky Strážců

V detailu planety naleznete po zahájení úkolu tlačítko pro pozvání jednotek Strážců. Kliknutím na něj pozvete a ihned se na vaší planetě objeví jednotky Strážců o síle 1M a ty tam zůstanou po dobu 24 hodin. Toto tlačítko lze využít opakovaně pro pozvání větší síly.

Každé první použití tlačítka jedním vládcem nezávisle na planetě stojí 1M Lt. Každé další použití přijde na dvojnásobek předchozího.

Tyto jednotky Strážců zůstávají stále majetkem původního Strážce a majitel planety je nemůže nijak použít - slouží pouze pro uklidnění obyvatel a neúčastní se ani válek!

Bodování

Při tomto úkolu tentokrát vůbec nezáleží na velikosti planety a tedy malá planeta může být pro bodování stejně dobrá jak velká a někdy možná i lepší.

 1. Body se přidělují za každou planetu, která je zastavěna alespoň z 50% jejího povrchu nebo 10% jejího orbitu a není na ní právě vzpoura a to ve výši dle vzorce:
  DenníBody = 100 - RizikoVzpoury
 2. Body se odebírají za každou planetu (i nezastavěnou) na které je právě vzpoura a to ve výši 250 bodů denně.
 3. Body se odebírají za každou planetu, na které vzpoura skončila úspěšně - tedy ztrátou planety a to ve výši 500 bodů jednorázově.
 4. Body mohou jít i do mínusu.

Pořadí a odměny

 1. Za každou rasu se vytvoří samostatné pořadí na konci věku.
 2. Do pořadí může být zařazen pouze vládce, který získá alespoň 5000 bodů.
 3. První v pořadí získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 3 body méně. Celkem je tedy možnost až 100 pořadí v každé rase.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí každé rasy získá pro další věk možnost stavby hyperionu a zbrojení quentinů.
 5. Každý vládce, který získá alespoň 20000 průběžných bodů, dostane hrdinu studenta.

Pán meteoroidů

Vzbouřené planety přecházejí do vlastnictví Pána meteoroidů a tento vládce má vyjímku ze vzpour: jeho vzbouřené planety nepřecházejí na nikoho, ale zůstávají v jeho vlastnictví. Dále se veškeré útoky na tyto planety řídí pravidly úkolu dobývání meteoroidů s tou vyjímkou, že body za dobytí planety od pána meteoroidů dostanete pouze v případě, že se jedná o meteoroid.

Technické poznámky

 1. Aktuální cenu za pozvání jednotek Strážců naleznete v menu infoformace jeko položku cena pozvánky. Stejný údaj naleznete v detailu každého vládce z menu hledej.
 2. V detailu vlastní planety najdete údaje nálada a riziko vzpoury. Nálada představuje náladu obyvatel a pokud by se na planetě nic nezměnilo, pak za 24 h vzroste riziko vzpoury o opačnou hodnotu nálady. Riziko vzpoury udává aktuální hodnotu tohoto rizika.
  Pokud na planetě vznikne vzpoura, pak jsou tyto hodnoty doplněny ještě slovy VZPOURA NA PLANETĚ.
 3. Dosáhne-li riziko vzpoury hodnoty 150 nebo více, pak můžete přijít o tuto planetu. Odebrání planety není okamžité a pokud budete reagovat dostatečně rychle, tak můžete ještě stihnout z této planety něco zachránit.
 4. V seznamu planet je možné planety seřadit i podle rizika vzpoury sestupně.
 5. V detailu vlastní planety najdete také tlačítko pro pozvání jednotek Strážců na planetu. Název tlačítka je Strážci a pokud je neaktivní, pak nemáte dostatek latinia k pozvání Strážců.
 6. Start úkolu musel být odložen a tedy nyní bude úkol zahájen v úterý 31.8.2010 ve 20:00 h. První vzpoura na planetě může vypuknout nejdříve 24 h po zahájení úkolu.
 7. Pozvané jednotky Strážců jsou zobrazeny v detailu planety pod seznamem jednotek. Síla těchto jednotek je 1000000 a u ních je vždy uvedeno, do kdy se na planetě zdrží.
 8. Při přechodu planety na nového majitele Pána meteoroidů může dojít k několika zvláštním případům:
  • Pokud je planeta v aukci, tak se aukce zruší
  • Pokud je planeta v poptávce, tak se z poptávky vyjme
  • Má-li planeta zvláštní statut, tak se z ní stane běžná planeta. Jde-li o obchodku, tak se obchod uzavře a zboží se doprodá. Daně z obchodky jdou novému majiteli.
  • Je-li planeta pod útokem, pak válka zůstává, jen se mění obránce. Na planetě se něco málo okamžitě dozbrojí.

UPOZORNĚNÍ

Následující řádky byly dopsány během věku. Aby nedocházelo ke zmatkům, doplňuje se otázka a odpověď ve školní diskusi farmářského serveru.

Otázka:

1. může vypuknout vzpoura na planetě bez obyvatel? (Osídlím ji a všechny obyvatele pošlu pryč.)
2. Na nezastevěné planetě bez obyvatele je 100% nebo 0% dostetek měst/kultury
3. Na nezastevěné planetě je 100% nebo 0% dostatek energie?

Odpověď:
Ano, vzpoura může vzniknout i na planetě bez obyvatel - vycházíme z předpokladu, že na každé planetě jsou nějací neregistrovaní obyvatelé

Nezastavěná planeta bez obyvatel:

Spokojenost se zaměstnaností 100 %
Dostatek měst 100 %
Kultura a odpočinek 100 %
Dostatek energie 0 %
Dostatek zaměstnanců 100 %
Výkon továren 0 %

Zastavěná planeta bez obyvatel:

Spokojenost se zaměstnaností 100 %
Dostatek měst 100 %
Kultura a odpočinek 100 %
Dostatek energie 100 %
Dostatek zaměstnanců 0 %
Výkon továren 0 %

Nezastavěná planeta s obyvateli:

Spokojenost se zaměstnaností 0 %
Dostatek měst 0 %
Kultura a odpočinek 0 %
Dostatek energie 0 %
Dostatek zaměstnanců 100 %
Výkon továren 0 %

TOPlist