Mentoři

Mentor je čestná funkce, volená hráči, které jsou dány pravomoce od adminů. Mentor má za povinnost dodržovat a aktivně hlídat dodržování pravidel NaR, zejména udržovat čistotu diskusních fór a spolurozhodovat v menu multiloginy. V rámci svých pravomocí má mentor právo zasahovat podle vlastního uvážení, ale musí jednat nestraně a objektivně a musí brát v potaz informace poskytnuté adminy, systémem, ostatními mentory nebo z jiných zdrojů. Mentor má za povinnost odpovídat na otázky hráčů v oblasti multiloginů a pravidel NaRu. Proti rozhodnutí mentora se lze odvolat pouze poštou adminovi a ten se dle situace může stížností zabývat. Při porušení pravidel hry nebo zneužití funkce mentora může být hráč zbaven této funkce na dobu určenou adminy.

Rozdělení mentorů

Mentoři jsou rozděleni na dva typy: jmenovaní a volení. Jmenované mentory jmenuje admin na základě jejich předchozí činnosti v pozici voleného mentora a počet jmenovaných mentorů není omezen. Při každém sčítání hlasů se volí další tři volení mentoři, kteří mají podobné pravomoce, jako mentoři jmenovaní. Po čase se z voleného mentora může stát mentor jmenovaný nebo může být jeho kandidátka zrušena - vše záleží na jeho práci jako mentora. Aby mohl vládce kandidovat a tak sbírat hlasy vládců a tedy mohl být zvolen, musí zažádat o povolení kandidátky na mentora v menu Funkce - Volby mentora. Schválení či zamítnutí této kandidátky je veřejné a průběh můžete stedovat v menu multiloginy - žádosti. V této žádosti mohou hlasovat pouze admini a jmenovaní mentoři, ale poznámky, dotazy či upozornění do takové žádosti mohou psát admini, mentoři a samozřejmě žadatel.

Volby mentora

Právo být volen na mentora (kandidovat) má každý vládce, který splňuje následující podmínky

 1. kandidát musí mít stáří v NaR alespoň 100 dní
 2. kandidát nesmí mít nastaven antimulti BLOK ani Autoblok, taktéž nesmí mít vyjímku pro sdílení PC nebo být v opatrování
 3. kandidát musí mít prestiž vládce minimálně 990
 4. kandidát nesmí mít zákaz výkonu veřejné funkce z důvodu nedodržování pravidel
 5. kandidát musí dodržovat veškerá pravidla NaR
 6. kandidátku takového vládce musí schválit admini

Právo volit mentora má každý vládce, který splňuje následující podmínky

 1. volič musí mít stáří v NaR alespoň 30 dní
 2. volič musí mít prestiž minimálně 800
 3. volič nesmí mít nastaven antimulti BLOK
 4. volič nesmí mít odebráno právo volit z důvodu porušování pravidel

Další pravidla voleb

 1. každý vládce má pouze jeden hlas a tento hlas není přenositelný na kohokoliv jiného
 2. svůj hlas můžete kdykoliv změnit
 3. pokud bude vládce alespoň 10 dní neaktivní, pak je jeho hlas automaticky odebrán, což ho nijak neomezuje v právu znovu volit, pokud se jeho aktivita navrátí
 4. volte je ty vládce, o kterých jste přesvědčení, že budou vykonávat svou funkci spravedlivě a s rozvahou, kterých si vážíte
 5. volby probíhají vždy v nočních až brzkých ranních hodinách (CET), kdy je na základě sčítání hlasů udělena funkce mentora těm vládcům, kteří se ve volbách umístili na prvních pozicích, a to na období do dalšího sčítání hlasů - zpravidla 24 hodin
 6. počet mentorů je stanoven na 1% z celkového počtu registrovaných vládců NaR do aktuálního věku bez nastaveného Bloku nebo AutoBloku, nejméně však 5 a nejvíce 13
 7. zvoleni budou jen ti kandidáti, u kterých je známá rasa - tedy jsou již registrování do věku, a kteří nejsou právě zmraženi
 8. první volby na mentora po restartu věku proběhnou až prvním nočním sčítáním hlasů po startu věku, do té doby vykonávají funkci mentora mentoři z konce předcházejícího věku
 9. je přísný zákaz nabízet za hlas na mentora jakoukoliv službu či protislužbu (např. ochrana ve válce, odblokování,...) a stejně tak nabízet jakéholiv hmotné plnění, tedy Latinium, suroviny, jednotky... K této činnosti se nesmí ani nabádat.

Práva a povinnosti mentora

Práva mentora

 1. za každé první a každé další zvolení má mentor právo na zvýšení jeho prestiže o jeden bod
 2. má právo zúčastnit se mentorské diskuse a spolurozhodovat nad multiloginy

Povinnosti mentora

 1. mentor je povinnen dodržovat všechna pravidla NaR a to nejen pravidla pro mentory
 2. musí být aktivní při řešení žádostí v multiloginech
 3. při schvalování žádostí v multiloginech musí rozhodovat nestraně a objektivně bez ohledu na to, zda projednává spoluhráče nebo protivníka
 4. musí pravidelně číst mentorskou diskusi a využívat tam získané informace ke svému rozhodování
 5. musí pečlivě číst obsah žádosti v multiloginech a předejít tak špatnému rozhodnutí z neznalosti textu žádosti
 6. ke svému rozhodování musí používat informace ze žádosti z menu multiloginů a to také i z žádostí již uzavřených, z mentorské diskuse i z jiných zdrojů
 7. povinností mentora je informovat ostatní mentory, pokud má ověřené pravdivé informace k případu multiloginu a to na nejvhodnějším místě, čímž je zpravidla přímo žádos multiloginu nebo mentorská diskuse
 8. v žádosti multiloginu je povinnen vysvětlit žadateli či obviněnému jeho problém a pomoci mu nápovědou tak, aby žadateli bylo jasné, co má udělat, aby jeho žádost mohla být rychle schválena či zamítnuta, za předpokladu, že tak dosud neučinil jiný mentor nebo to není z textu samotné žádosti jasné
 9. mentor musí aktivně hlídat čistotu diskusí a to především mazáním takových příspěvků, které do diskusí nepatří - např. spam, vulgarismy, urážky či off-topic příspěvky

Sankce a postihy

 1. výši a typ sankce, postihu či trestu určuje admin a to vždy na základě svého posouzení případu
 2. možnosti trestů za porušení pravidel mentorství včetně pravidel voleb mentora
  • pokuta
  • ztráta hlasů
  • odvolání z funkce
  • zákaz výkonu funkce až na dobu 100 dní
  • odebrání práva volit až na dobu 100 dní
TOPlist