Mocnost politiky

Návrh

Do mocnosti politiky se nebude počítat součet mocností vládce, ale pouze součet nárustu mocnosti vládců v politice za dobu, kterou jsou v politice. Takže pro názorný příklad uvedu, že nyní se složí nadace třeba z 20 členů a hned je mocnost nadace vysoká, ale nově bude rovna 0 a bude pomalu růst s rostoucí mocností členů. Pokud někdo z nadace odejde, pak se zas mocnost jím pro nadaci získaná odečte. Obdobně to bude i pro impy, takže politická turistika již nebude tak výhodná a navíc to vyřeší i více dalších problémů s turistikou v politice svázaných.

Jinými slovy: při vstupu někoho do politiky se zaznamená jeho počáteční stav a mocnost politiky bude rovny součtu mocností vládců mínus jejich počáteční stavy.

Realizace

Nyní se do mocnosti politiky počítá pouze ta mocnost vládců, kterou získali až během svého členství v politice. Prakticky je to řešeno tak, že se od součtu mocnosti vládců politiky odečte jejich mocnost v okamžiku vstupu do dané politiky.

Toto nové počítání mocnosti politiky je nyní výchozí především pro úkol nadace proti impériím, ale i pro všechny ostatní úkoly a bodované pořadí politik v budoucnu bude použit právě tento systém.

Nové počítání politiky zvýhodňuje stabilní seskupení vládců bez politické turistiky.

V současnosti je možné, že se ještě nezobrazuje na všech místech správné počítání politiky, ale dochází někde ke zobrazení starého způsobu. Toto bude pomalu postupně doladěno a upraveno.

Sdružení

Mocnost sdružení se počítá jako rozdíl součtů mocnosti vládců sdružení a mocnosti vládců sdružení v okamžiku vstupu do sdružení.

V menu hledej byla u sdružení nahrazena možnost řazeni dle mocnosti dvěma možnostmi:

  1. Mocnost vládců - toto je pouze orientační hodnota a je součtem prosté mocnosti vládců sdružení.
  2. Mocnost sdružení - toto je nové počítání mocnosti a je podstatné pro úkoly věku.

Nadace

Mocnost nadace se počítá jako rozdíl součtů mocnosti vládců nadace a mocnosti vládců nadace v okamžiku vstupu do nadace. V případě vystoupení sdružení z nadace a znovuvstoupení do stejné či jiné nadace se počáteční mocnost všech vládců tohoto sdružení aktualizuje a tedy se počítá v nadaci opět od nuly.

V menu hledej byla u nadací nahrazena možnost řazeni dle mocnosti dvěma možnostmi:

  1. Mocnost vládců - toto je pouze orientační hodnota a je součtem prosté mocnosti vládců nadace.
  2. Mocnost nadace - toto je nové počítání mocnosti a je podstatné pro úkoly věku, především pro úkol nadace proti impériím.
  3. Pořadí úkolu věku nyní řadí stejně jako mocnost nadace, ale i nadále je zde zohledněno nepočítání mocnosti pro vládce se změnou politiky ke konci věku.

Imperátoři a císařství

Mocnost císařství se počítá jako rozdíl součtů mocnosti podřízených guvernérů včetně císaře a mocnosti podřízených guvernérů včetně císaře v okamžiku vstupu do císařství a to všech i nepřímo podřízených guvernérů.

Tato mocnost se sleduje pro každého císaře se všemi jeho podřízenými guvernéry a to z kterékoliv části řetězce. Z toho pak vyplývá, že pokud dojde k zřetězení dvou císařství, pak mocnost podřízeného císařství není nijak dotčena, protože se nemění žádní podřízení. V případě roztření řetězce v tomto místě předchozího spojení se opět nic nemění na podřízeném císaři, neboť v tomto řetězci se opět nemění podřízení guvernéři. Pro nadřízené císaře v případě spojení platí, že se poznamená stav mocnosti všech nových podřízených guvernérů a tedy pro mocnost nadřízeného císaře se začíná od nuly. Toto je jednoduché na pochopení, pokud při zřetězení dvou císařství budeme považovat podřízené císařství za sdružení a nadřízené za nadaci - potom je to stejné.

V menu hledej bylo v sekci císařství podle mocnosti nahrazeno tlačítko hledej za dvě tlačítka:

  1. Vládců - toto je pouze orientační hodnota a je součtem prosté mocnosti vládců císařství .
  2. Úkolu - toto je nové počítání mocnosti a je podstatné pro úkoly věku, především pro úkol nadace proti impériím.

Obě tyto tlačítka zohledňují nepočítání mocnosti pro vládce se změnou politiky ke konci věku.

Další zvláštnosti impérií

Je důležité si uvědomit, že podle nového počítání mocnosti již nemusí platit, že nejvýše položený císař v řetězci musí mít největší mocnost císařství! Malé císařství, které funguje déle už bude mít načtenu třeba větší mocnost a pokud někde vznikne nové císařství a toto původní se stane jeho podřízeným, tak to nové císařství začíná s mocností od nuly, ale původní má již mocnost větší a zřetězením se nezmění.

Na rozdíl od sdružení a nadací je mocnost císařství aktualizována v intervalech přepočtem a tedy nemusí být vždy úplně aktuální.

TOPlist